Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην MLS αναγνωρίζουμε ότι οι εταιρίες κρίνονται όχι μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς τα κοινωνικά σύνολα στα οποία δραστηριοποιούνται.

H MLS έχει ενσωματώσει τις βασικές αρχές και αξίες της ΕΚΕ τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό της, όσο και στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ουσιαστικά πολιτιστικές, μορφωτικές, ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και κοινωνικές δραστηριότητες. Συμμετέχει στην προσπάθεια εξέλιξης των υπηρεσιών παιδείας, αθλητισμού και κοινής ωφέλειας, με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών. Making Life Simple.

Μια από τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της ΜLS σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

Με σημαντικές ενέργειες και δράσεις σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας, αφιερώνει κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσοστό του χορηγικού της προϋπολογισμού, στηρίζοντας τις προσπάθειες που προάγουν την Ιστορία, τις τέχνες, τα ήθη και έθιμα, την πνευματική δημιουργία του τόπου μας.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούμε αφορούν:

• Τον άνθρωπο

• Το περιβάλλον

• Την κοινωνία

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης, η MLS εστιάζει στα παρακάτω:

  • ·         Στήριξη δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν και προάγουν τον πολιτισμό μέσω Πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • ·         Ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών
  • ·         Συνεισφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
  • ·         Συνεισφορά σε κοινωνικά ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες
  • ·         Ενίσχυση του αθλητισμού και της εκπαίδευσης
  • ·         Τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
  • ·         Ποιότητα στον εργασιακό χώρο σε Eco friendly περιβάλλον και την υγιεινή και την ασφάλειά των ανθρώπων μας
  • ·         Την αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων μέσα από μία σειρά πρόσθετων παροχών
  • ·         Εφαρμογή Περιβαλλοντικής ποιότητας και διαχείρισης καθώς και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των στελεχών