Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  31/8/2016

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε κατ ’εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 29.08.2016 απόφασης του ΔΣ της εταιρίας καθώς και της από 29.08.2016 σχετικής προαναγγελίας γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 30.08.2016 προέβη σε πώληση 86.200 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 0,69% του μετοχικού της κεφαλαίου με τιμή πώλησης 3,75 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 323.250 ευρώ.

 • ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  30/8/2016

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 29.08.2016 απόφασης του Δ. Σ της εταιρίας γνωστοποιεί ότι
  α. Αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
  β. Προτίθεται να προβεί σε πώληση 86.200 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 0.69% του μετοχικού κεφαλαίου της με κατώτατη τιμή πώλησης 3.65€ .Η πώληση των εν λόγω μετοχών θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 30.08.2016 έως 02.09.2016

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  29/8/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 26.08.2016 σε αγορά 1.253 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,7080 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.646,15ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  29/8/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 29.08.2016 σε αγορά 1.214 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6861 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.474,92ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  26/8/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 25.08.2016 σε αγορά 1.165 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,7084 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.320,30 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  25/8/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 24.08.2016 σε αγορά 1.169 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6809 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.302,96 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  24/8/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 23.08.2016 σε αγορά 1.095 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6949 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.045,87 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  23/8/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 22.08.2016 σε αγορά 1.052 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6780 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.867,18 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  22/8/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 19.08.2016 σε αγορά 1.058 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6834 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.897,08 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  19/8/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 18.08.2016 σε αγορά 1.033 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,6809 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.802,37 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή