Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  9/12/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 08.12.2016 σε αγορά 1.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9622 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.339,55 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  9/12/2016

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 08/12/2016 πραγματοποίησα αγορά 7.550 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 30.108,95 ευρώ .

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  8/12/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 07.12.2016 σε αγορά 1.580 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9824 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.292,20 ευρώ.

 • ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  8/12/2016

  H Εταιρία MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 21.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία προέβη την Τρίτη 06.12.2016 στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 10.700 ιδίων μετοχών της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,086% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σε 4 στελέχη της Εταιρίας, με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής 0,40 Ευρώ ανά μετοχή, και συνολικό τίμημα 4.280 Ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  6/12/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 05.12.2016 σε αγορά 1.670 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9899 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.663,10 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  6/12/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 06.12.2016 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9905 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.985,75 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  5/12/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 02.12.2016 σε αγορά 1.750 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9746 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.955,53 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  2/12/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 01.12.2016 σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9813 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.768.13 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  1/12/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 30.11.2016 σε αγορά 1.670 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9731 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.635,10 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  30/11/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 01.09.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 29.11.2016 σε αγορά 1.690 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9817 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.729,10 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή