Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  24/11/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 23/11/2015 πραγματοποίησα αγορά 3.550 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 12.386 ευρώ .

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  20/11/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 19/11/2015 πραγματοποίησα αγορά 1.350 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 4.836,27 ευρώ .

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  19/11/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 18/11/2015 πραγματοποίησα αγορά 4.300 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 15.308,25 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  13/11/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 12/11/2015 πραγματοποίησα αγορά 1.950 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 7.001,91 ευρώ .

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  12/11/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 11/11/2015 πραγματοποίησα αγορά 2.050 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 7.326.97 ευρώ .

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  5/11/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 04/11/2015 πραγματοποίησα αγορά 4.490 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 16.094,44 ευρώ .

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  12/5/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 11.05.2015 σε αγορά 1.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,0404 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.646,50 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  8/5/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 07.05.2015 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,0303 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 8.060,50 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  4/5/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 30/04/2015 πραγματοποίησα πώληση 85.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 331.500 ευρώ .

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  30/4/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 29.04.2015 σε αγορά 2.400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9940 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 9.585,50 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή