Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  22/10/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 21.10.2014 σε αγορά 2.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,3782 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10.945,50 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  21/10/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 20.10.2014 σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2312 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.193 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  21/10/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Δευτέρα 20/10/2014 πραγματοποίησα αγορά 2.850 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 12.197,54 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  20/10/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 17/10/2014 πραγματοποίησα αγορά 4.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 16.654,29 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  20/10/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 17.10.2014 σε αγορά 2.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1816 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 9.617,75 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  17/10/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 16/10/2014 πραγματοποίησα αγορά 7.700 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 31.179,10 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  17/10/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 16.10.2014 σε αγορά 2.615 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,0404 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10.565,65 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  16/10/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 15.10.2014 σε αγορά 2.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2092 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10.523 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  16/10/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 15/10/2014 πραγματοποίησα αγορά 16.900 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 69.778,35 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  10/10/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 09/10/2014 πραγματοποίησα αγορά 5.250 μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας 22.946,26 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή