Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  17/4/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 16.04.2015 σε αγορά 1.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9438 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.338 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  15/4/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 14.04.2015 σε αγορά 1.350 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9988 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.398,40 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  15/4/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 15.04.2015 σε αγορά 1.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9763 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.555 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  14/4/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 09.04.2015 σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,0224 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.838,13 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  9/4/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 08/04/2015 πραγματοποίησα αγορά 2.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 8.026,08 ευρώ .

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  9/4/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 08.04.2015 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9977 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.996,50 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  8/4/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 07/04/2015 πραγματοποίησα αγορά 2.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.938,58 ευρώ .

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  8/4/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 07.04.2015 σε αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9637 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.134,64 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  7/4/2015

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 02.04.2015 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9370 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.905,51 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  7/4/2015

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 02/04/2015 πραγματοποίησα αγορά 4.700 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 18.742,50 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή