Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  26/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 25.07.2016 σε αγορά 1.225 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5749 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.379,20 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  25/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 22.07.2016 σε αγορά 1.262 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5726 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.508,58 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  22/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 21.07.2016 σε αγορά 1.280 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5690 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.568,30 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  21/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 20.07.2016 σε αγορά 1.257 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5713 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.489,14 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  20/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 19.07.2016 σε αγορά 1.296 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5321 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.577,54 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  19/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 18.07.2016 σε αγορά 1.346 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5360 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.759,48 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  18/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 15.07.2016 σε αγορά 1.362 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5491 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.833,90 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  15/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 14.07.2016 σε αγορά 1.351 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5585 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.807,50 ευρώ.

 • Έναρξη διαπραγμάτευσης Εταιρικών Ομολόγων, με ημερομηνία έκδοσης 11.07.2016

  15/7/2016

  Η «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι από την 19 Ιουλίου 2016 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 400 κοινών ονομαστικών άυλων Εταιρικών Ομολόγων, ονομαστικής αξίας 10.000 Ευρώ το καθένα, έκδοσης της Εταιρίας την 11.07.2016, που προέρχονται από την διάθεση με Ιδιωτική Τοποθέτηση σύμφωνα με την από 24.02.2015 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρείας, την 09.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  14/7/2016

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 30.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 13.07.2016 σε αγορά 1.224 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,5410 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.334,20 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή