Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  19/12/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Πέμπτη 18/12/2014 πραγματοποίησα αγορά 2.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 8.231,52 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  19/12/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 18.12.2014 σε αγορά 3.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,0828 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 13.269 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  18/12/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 17.12.2014 σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,15 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.150 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  17/12/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τρίτη 16.12.2014 σε αγορά 2.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1544 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 9.347,50 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  16/12/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Δευτέρα 15.12.2014 σε αγορά 2.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1847 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 10.880,10 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  15/12/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Παρασκευή 12.12.2014 σε αγορά 500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,12 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 2.060 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  12/12/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Πέμπτη 11.12.2014 σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,0953 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 8.190,50 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  11/12/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 10/12/2014 πραγματοποίησα αγορά 3.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 12.215,08 ευρώ.

 • ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  11/12/2014

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του άρθρου 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 30.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 10.10.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προέβη την Τετάρτη 10.12.2014 σε αγορά 2.230 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,9914 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 8.900,80 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  10/12/2014

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 09/12/2014 πραγματοποίησα αγορά 1.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 6.150 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή