Δελτία Τύπου

Εκτύπωση Aποστολή

 • MLS: Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου του 2017

  29/9/2017

  Οριακή αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2017 και ανήλθε σε 11,59 εκατ. ευρώ από 11,49 εκατ. ευρώ πέρυσι (+1%). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,98 εκ. ευρώ από 2,04 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 3% ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,71 εκατ. ευρώ έναντι 1,99 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,87 εκατ. ευρώ έναντι 3,98 εκατ. ευρώ πέρυσι, μειωμένα κατά 3%. Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 24,36 εκατ. ευρώ από 23,95 εκατ. ευρώ στις 30.06.2016.

 • MLS: Έναρξη διαπραγμάτευσης του δεύτερου Εταιρικού Ομολόγου της MLS

  13/9/2017

  Η MLS, ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 14/09/2017 του δεύτερου εταιρικού ομολόγου της στην Εναλλακτική Αγορά Σταθερού Εισοδήματος του ΧΑ. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση 6.000.000 κοινές ανώνυμες άυλες Εταιρικές Ομολογίες με ονομαστική αξία κάθε ομολογίας 1 Ευρώ. Το εν λόγω Ομόλογο είναι υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης Investment Grade (ICAP) με ετήσιο επιτόκιο 5,30% και διάρκεια πέντε (5) έτη. Στη λήξη της διάρκειας, το αρχικό κεφάλαιο επιστρέφεται στον Ομολογιούχο.

 • MLS : +18% ο κύκλος εργασιών, +25% τα EBITDA, +10% τα κέρδη μετά φόρων για το 2016

  6/4/2017

  Νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων κατέγραψε η MLS το 2016 με τον κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 18% να διαμορφώνεται στα 25,38 εκατ. ευρώ από 21,40 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αύξηση 25% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 6,27 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 5,02 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,22 εκατ. ευρώ το 2016 από 2,02 εκατ. ευρώ το 2015 καταγράφοντας αύξηση 10%.

Εκτύπωση Aποστολή