Δελτία Τύπου

Εκτύπωση Aποστολή

  • MLS: Έναρξη διαπραγμάτευσης του δεύτερου Εταιρικού Ομολόγου της MLS

    13/9/2017

    Η MLS, ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 14/09/2017 του δεύτερου εταιρικού ομολόγου της στην Εναλλακτική Αγορά Σταθερού Εισοδήματος του ΧΑ. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση 6.000.000 κοινές ανώνυμες άυλες Εταιρικές Ομολογίες με ονομαστική αξία κάθε ομολογίας 1 Ευρώ. Το εν λόγω Ομόλογο είναι υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης Investment Grade (ICAP) με ετήσιο επιτόκιο 5,30% και διάρκεια πέντε (5) έτη. Στη λήξη της διάρκειας, το αρχικό κεφάλαιο επιστρέφεται στον Ομολογιούχο.

  • MLS : +18% ο κύκλος εργασιών, +25% τα EBITDA, +10% τα κέρδη μετά φόρων για το 2016

    6/4/2017

    Νέο ιστορικό υψηλό πωλήσεων κατέγραψε η MLS το 2016 με τον κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 18% να διαμορφώνεται στα 25,38 εκατ. ευρώ από 21,40 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αύξηση 25% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 6,27 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 5,02 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,22 εκατ. ευρώ το 2016 από 2,02 εκατ. ευρώ το 2015 καταγράφοντας αύξηση 10%.

Εκτύπωση Aποστολή