Ανακοινώσεις προς ΧΑ

Εκτύπωση Aποστολή

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  3/8/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 02/08/2017 πραγματοποίησα αγορά 1.700 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 7.697,27 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  31/7/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 28/07/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.250 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 10.131,05 ευρώ.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

  28/7/2017

  Η MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2017 αποφάσισε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρίας από < MLS MULTIMEDIAS.A> σε < MLS Innovation Inc >

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  26/7/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τρίτη 25/07/2017 πραγματοποίησα αγορά 2.050 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.248,97 ευρώ.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  17/7/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 14/07/2017 πραγματοποίησα αγορά 10.000 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 44.328,82 ευρώ.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

  4/7/2017

  Η «MLS Πληροφορική Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Εταιρικού Ομολόγου έκδοσης 11.07.2016, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για την 4η περίοδο εκτοκισμού του Εταιρικού Ομολόγου είναι η Τρίτη 11 Ιουλίου 2017.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  3/7/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Παρασκευή 30/06/2017 το συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο ELIKONOS JEREMIE SCASICAR πραγματοποίησε αγορά 59.800 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 269.100 ευρώ .

 • ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  3/7/2017

  Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε κατ ’εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 29.06.2017 απόφασης του ΔΣ της εταιρίας καθώς και της από 29.06.2017 σχετικής προαναγγελίας γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 30.06.2017 προέβη σε πώληση 59.800 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 0,48% του μετοχικού της κεφαλαίου με τιμή πώλησης 4,50 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 269.100 ευρώ.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  15/5/2017

  Η εταιρεία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως στις 12.05.2017, η ICAP πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της εταιρείας. και διατήρησε το Credit Rating της στη ζώνη πιστοληπτικής διαβάθμισης B.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  11/5/2017

  Με την παρούσα σας ενημερώνω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 10/05/2017 πραγματοποίησα αγορά 26.500 μετοχών της εταιρίας MLSΠληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 115.048 ευρώ.

Εκτύπωση Aποστολή